Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik

Kimler BES yaptırabilir?

Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler ile 18 yaşından büyük herkes katılabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin amacı nedir?

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmasıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden nasıl emekli olabilirim?

Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

En az ve en fazla ne kadar ödeme ile sisteme başlayabilirim?

Katılımcının seçmiş olduğu plana göre tutar değişebilir, ödemelerin üst bir limiti bulunmamaktadır.

Ödemelerime ara verebilir miyim?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir miyim?

Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olunabilir.

Sistemden emekli olmam veya ayrılmam durumunda yapılacak vergi kesintisi hangi oranda olabilir?

Katılımcı Bireysel Emeklilik Sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır. 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Emeklilik fonlarının diğer fonlara göre avantajları/ varsa dezavantajları nelerdir?

Emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır. Mevduat fonlarında %15 stopaj vergisi vardır ancak emeklilik yatırım fonlarında stopaj vergisi bulunmamaktadır.

Birikimlerimi faizsiz olarak değerlendirebilir miyim?

Birikimlerinizi faizsiz büyütebilirsiniz, Faizsiz bireysel emeklilik planlarımız ile İslami finans esaslarına göre alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı esaslarına uygun olan fonlara yatırım yapılmaktadır.

Emeklilik hesabım ile ilgili bilgilere istediğim zaman ulaşabilir miyim?

Emeklilik şirketinin internet sitesinde katılımcılara verilen internet şifrelerinden giriş yapılarak hesaplarına ulaşabilirler, birikim durumunu, fon getirilerini, ödeme dönemlerini ve bireysel emeklilik sözleşmesi ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebilir.

Devlet katkısı nedir ve hangi oranlarda ödenir?

Devlet Katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25'i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutar.

Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ait brüt asgari ücretin toplamı ile sınırlı kalmak kaydıyla toplu ödeme ara ödeme ve düzenli katkı paylarının %25'i oranında ödenir.

Katılımcıya bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'ini aşamaz.

Eşim ve çocuğum adına ödeme yaparsam, onlar da Devlet Katkısı'ndan faydalanabilir mi?

Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı adına ve hesabına katkı payı ödeyen kişiye bakılmaksızın devlet katkısı yatırılmaktadır.

Devlet Katkısı'ndan kimler faydalanabilir?

Bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan her T.C vatandaşı ve mavi kart sahipleri devlet katkısından faydalanabilir, bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır, düzenli ödemelerde devlet tarafından otomatik olarak sözleşmeye yatırılmaktadır. (işveren grup emeklilik planına dahil olan katılımcılar hariç)

Birden fazla şirkette emeklilik sözleşmem var, Devlet Katkısı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmesine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Devlet Katkısı hak kazanma süresi nasıl hesaplanıyor?

Devlet katkısına hak kazanmak oranları Bireysel Emeklilik Sistemi’nde geçirilen süreye göre değişmektedir.

01.01.2013 tarihinden sonra sistemde bulunduğunuz süreDevlet katkısı hesabındaki tutarın hak kazanılan oranı
3 yıldan az%0
3 <= Süre 6 yıl%15
6 <= Süre < 10 yıl%35
10 yıl ve daha fazla (56 yaşından önce)%60
Emeklilik (10 yıl ve daha fazla sistemde kalıp 56 yaşını tamamlama), yaşam kaybı veya maluliyet%100
Devlet Katkısı haczedilebilir mi?

Devlet katkısı haczedilemez, rehnedilemez.

Sistemde var olan emeklilik sözleşmemi iptal ettikten sonra yeniden bir sözleşme başlarsam Devlet Katkısı'nı hak kazanmaya devam edebilir miyim?
29/06/2012 – 29/06/2014 tarihleri arasında bireysel emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması halinde, mevcut diğer emeklilik sözleşmeleri ile yeni yapılacak olan bireysel emeklilik sözleşmelerinden 31/12/2014 tarihine kadar devlet katkısı ödenmemektedir.
Emeklilik sisteminin sağlık, kaza veya vefat teminatları var mıdır?
Bireysel Emeklilik Sisteminde sağlık, kaza ve vefat teminatı bulunmamaktadır.
Üye veya çalışanın emeklilik gelir planına aktarım yapması hangi şartlara bağlıdır?

Gerçekleştirilecek aktarımlarda, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrasında belirtilen şartları sağlayan kişilerin, aynı şirkette bir emeklilik gelir planına veya sözleşmelerin farklı şirketlerden yapılması kaydıyla, birden çok emeklilik gelir planına aktarım yapması mümkündür. Bununla birlikte, mevzuatta düzenlenen asgari 3 yıllık süreden önce sistemden ayrılma durumunda oluşabilecek sistemsel sorunların engellenmesi amacıyla, üye veya çalışanın emeklilik gelir planına aktarım yapabilmesi ancak aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır:

a) Üyenin, ilk aktarım tarihi itibarıyla, hizmet sunucusunun tabi olduğu mevzuata göre en az 10 yıllık (aktif veya pasif) üyeliğinin bulunması gerekmektedir.

b) Üyenin, her bir sözleşmesinin kurulması aşamasında, en az aylık brüt asgari ücretin 12 katı kadar tutarı aktarıyor olması gerekmektedir. Burada esas alınacak asgari ücretin tutarı, ilgili aktarımın yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin tutarıdır.

Üye veya çalışanın, aynı hizmet sunucusunda bulunan birikimleri için aynı veya farklı şirketlerde hem birikim amaçlı hem de emeklilik gelir planına bağlı sözleşme yaparak aktarım yapması mümkün müdür?
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca pasif üyeler, birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi veya emeklilik gelir planına bağlı sözleşmelere aktarım yapabilir. Bununla birlikte, üye veya çalışanın aynı hizmet sunucusunda bulunan birikimlerini hem birikim amaçlı hem de gelir amaçlı sözleşmelere aktarması, düzenlemenin amacına uygun olmadığından mümkün görülmemektedir.
Birden çok sözleşmeye aktarım yapmış olan katılımcının, sözleşmelerinden bir veya birkaçını sonlandırmasına karşın aktarımla kurulmuş diğer bir sözleşmesinin yürürlükte kalmaya devam etmesi durumunda emekliliğe esas süresi nasıl etkilenir?
Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, farklı şirketlerde olacak şekilde birden çok sözleşmeye aktarım yapmış katılımcının, hak kazanılmış süre hesabı her sözleşmesi için ayrı ayrı yapılır. Söz konusu katılımcının, bu sözleşmelerden birini sonlandırması durumunda, katılımcının devam etmekte olan sözleşmeleri için aktarım esnasında hak kazanılan süreler geçerliliğini korumaya devam eder.
Aktarım yapan üye veya çalışanın ilgili hizmet sunucusunda geçirdiği sürenin hesabında hangi ilke esas alınır?
Bu sürenin hesabında ilgili üye veya çalışanın, hizmet sunucusunun tabi olduğu mevzuata göre, hizmet sunucusu nezdinde üye veya çalışan sıfatıyla geçirdiği süre dikkate alınır. Ancak, hizmet sunucusunun tabi olduğu mevzuata göre, ilgili hizmet sunucusu nezdinde üye veya çalışan olarak geçirilmediği kabul edilen süreler dikkate alınmaz. (Askerlik hizmeti, ücretsiz izin, üyeliğin askıya alınması vb.)
Aktarım yapmak isteyen üye veya çalışanlar için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun (“Kanun”) 4 üncü maddesi uyarınca, bireysel emeklilik sistemine yalnızca fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Bu şartı taşımayan üye veya çalışanlar sisteme aktarım yapamaz. Bu kapsamda, fiil ehliyetine sahip olmayan kişiler namına velisi/vasisi sıfatıyla üçüncü kişilerin aktarım yapması mümkün görülmemektedir.
Hizmet sunucusunun emeklilik taahhüt planına pasif üye olarak dahil olan eş, çocuk ve diğer hak sahiplerinin bireysel emeklilik sistemine aktarım yapması mümkün müdür?
Bu tür pasif üyelerin, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarım yapması mümkündür. Bu üyelerin hizmet sunucusunda geçirdikleri süre hesap edilirken, Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde kişinin aynı anda hem fiil ehliyetine hem de pasif üye statüsüne birlikte sahip olduğu sürelerin dikkate alınması gerekir.
Kısmi aktarım esnasında vefat eden katılımcıya ait birikimlerin ödenmesinde nasıl bir yol izlenecektir?
Kısmi aktarım esnasında katılımcının vefat etmiş olması halinde, bireysel emeklilik sistemine aktarılan birikim lehdar veya hak sahiplerine ödenir ve vefat eden katılımcının varsa ilgili hizmet sunucusunda kalan birikimi kendisi adına aktarıma konu edilmez. Diğer taraftan, katılımcının vefat etmesi nedeniyle ilgili hizmet sunucusunun mevzuatı çerçevesinde hak sahibi sıfatıyla hizmet sunucusuna yeni dahil olan pasif üyelerin bulunması durumunda, bu kişiler kendisine kalan birikimleri için kendi adlarına ayrıca bir aktarım yapabilir.
53 yaşını tamamlamamış üye veya çalışanların emeklilik gelir planına dahil olması mümkün müdür?
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca, ilk aktarım esnasında veya ilk aktarım tarihinden itibaren Yönetmelikte tanımlı ilk 3 yıllık süre boyunca 53 yaşını tamamlamamış üye veya çalışanlar, sosyal güvenlik sistemi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olsalar dahi emeklilik gelir planına dahil olamazlar. Katılımcının, söz konusu 3 yıllık sürenin tamamlanmasının ardından emeklilik gelir planına dahil olabilmesi için, Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olması şartı aranır.
Aktarımdan sonra sistemde geçen ilk 3 yıllık sürede emeklilik gelir planından yapılabilecek yıllık ödemelere ilişkin bir sınırlama var mıdır?
Katılımcıların, aktarım sonrasında aktarıma konu olmayan yeni bir sözleşme kurması (emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmeler dahil) mümkündür.
Bireysel emeklilik sisteminde aktarım öncesinde devam etmekte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcının aktarım yapması mümkün müdür?
Aktarım ile birlikte katılımcının aynı anda hem birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi (BA-BES) hem de emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi (EGP-BES) kurması düzenlemenin amacına uygun bulunmamaktadır. Bu kapsamda, aşağıda yer alan tabloda farklı durumlar için aranacak aktarım koşulları yer almakta olup, katılımcının ilk aktarım esnasında içinde bulunduğu duruma karşılık gelen koşulu yerine getirmesi gerekir.
Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarım yapan katılımcının, sonradan emeklilik gelir planına dahil olması hangi şartlarda mümkündür?

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrasında belirtilen şartları aktarım tarihinden sonra sağlayan katılımcıların ilk aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde emeklilik gelir planına dahil olması, 3 üncü yanıtta bahsedilen koşulları da sağlaması halinde mümkündür. Bu kapsamda, 3 üncü sorunun (b) şıkkının yanıtı kapsamında, ilk aktarım tutarının yanısıra, varsa sonradan yapılan ek aktarım tutarları da hesaba dahil edilir. Aktarım tutarları haricinde, katkı payı ödemeleri ise ilgili hesaba dahil edilmez.

Bununla birlikte, aynı anda hem birikim hem de gelir amaçlı sözleşmeye sahip olmasının düzenlemenin amacına uygun olmaması nedeniyle katılımcının, ilk aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde aktarımla kurulan bir sözleşmesi için emeklilik gelir planına dahil olabilmesi için;

a) Varsa, aktarım ile kurulan diğer birikim amaçlı sözleşmelerini de sonlandırmış olması veya aktarımla kurulmuş tüm sözleşmeleri için emeklilik gelir planına geçiş talebinde bulunması gerekmektedir. Şirketler, katılımcının tüm sözleşmeleri için emeklilik gelir planına geçiş talebinde bulunduğuna dair katılımcıdan ekte örneği yer alan yazılı beyanı alır.

b) Varsa, 12 inci soruya verilen yanıtta yer alan tablonun 2 nolu kategorisi kapsamında yer alan koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

Aktarıma konu üye veya çalışanın, bireysel emeklilik sisteminde başka sözleşmesi olup olmadığı nasıl kontrol edilecektir?
2008-25 sayılı Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge kapsamında, ilgili hizmet sunucusu tarafından iletilen veriler çerçevesinde şirketlerce Emeklilik Gözetim Merkezi’nden bilgi alınabilir. Bununla birlikte, ilgili şirket aktarım öncesinde üye veya çalışan ile iletişime geçerek üye veya çalışanın başka sözleşmesi olup olmadığının teyiti ve gerektiği durumda EGM tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ilişkin bazı verilerin şirketlerle paylaşılabilmesi amacıyla ilgili üye veya çalışandan ekte örneği yer alan yazılı beyanı alır.
Aktarım öncesinde işveren grup emeklilik sertifikası bulunan katılımcıların aktarım yapması mümkün müdür?
Aktarım öncesinde işveren grup emeklilik sertifikası bulunan katılımcıların aktarımı hususunda herhangi bir özel koşul bulunmamakta olup, bu çerçevede, bu tür sözleşmeler 13 üncü soru kapsamına girmemektedir.
Katılımcıların aktarım sonrasında bireysel emeklilik sisteminde aktarıma konu olmayan yeni bir sözleşme kurmasının önünde bir engel bulunmakta mıdır?
Aktarım öncesinde işveren grup emeklilik sertifikası bulunan katılımcıların aktarımı hususunda herhangi bir özel koşul bulunmamakta olup, bu çerçevede, bu tür sözleşmeler 13 üncü soru kapsamına girmemektedir.
Aktarım ile kurulan sözleşmeler için devlet katkısına hak kazanma süresi nasıl belirlenecektir?

Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca, katılımcının bireysel emeklilik sisteminde 01.01.2013 tarihinden itibaren fiilen kaldığı süre devlet katkısına konu olmaktadır. Bu kapsamda, devlet katkısına hak kazanma süresi, bireysel emeklilik sistemine ilk aktarımın yapıldığı tarih ile başlar. Bu itibarla, katılımcının, Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktardığı süre, emeklilik hakkının kullanılması durumu hariç, devlet katkısı hak kazanma süresine ilave edilmez.

Katılımcının ilk aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde aktarım ile oluşturduğu sözleşmesinden ayrılması halinde, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca katılımcının aktardığı süre dikkate alınmayacağından, katılımcı, ayrıldığı sözleşmesine intikal eden devlet katkısına hak kazanamaz. Vefat ve malûliyet nedeniyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar için Yönetmeliği 7 nci maddesinin 7 nci fıkrası hükmü saklıdır.

Diğer taraftan, 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre devlet katkısı hak kazanma süresine 2016 yılında yapılacak olan süre ekleme işlemi, aktarım ile kurulan sözleşmeler için uygulanmayacaktır.

Birikim amaçlı kurulan sözleşmeye yapılan aktarımdan sonraki ilk 3 yıl içinde emeklilik gelir planına dahil olan katılımcının, devlet katkısı alabilmesi mümkün müdür?
Katılımcının ilk aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde, aktarım nedeniyle kurulan sözleşmesi için emeklilik gelir planı kapsamında ödeme almaya başlaması durumunda, katılımcının sistemden 3 yıldan önce ayrılma ihtimali bulunduğundan, ilgili sözleşmeye ait devlet katkısı tutarları 3 yıllık süre bitene kadar emeklilik gelir planına bağlı olarak açılan hesabında takip edilir ve devlet katkısı tutarları söz konusu ödemelere dahil edilmez. Katılımcı, ancak bu 3 yıllık sürenin sonunda ilgili sözleşmesindeki devlet katkısına kısmen ya da tamamen hak kazanabilir. Söz konusu 3 yıllık süre boyunca, programlı geri ödeme kapsamında sözleşme başına ödenebilecek tutara ilişkin üst limitin hesabına devlet katkısı tutarları dahil edilmez.
Aktarım ile kurulan sözleşmelerin bir başka şirkete aktarılması mümkün müdür?
Yaşanabilecek sistemsel sorunların önlenmesi bakımından, aktarım ile kurulan sözleşmelerin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde, başka bir şirkete aktarılması uygun bulunmamaktadır. Bu hususa, bireysel aktarım bilgi ve hesap formunda yer verilir.
Aktarımla kurulacak sözleşmeler için, işveren katkısına dair ilgili hizmet sunucusu nezdindeki hak kazanma koşullarının bireysel emeklilik sisteminde de uygulanması mümkün müdür?
Hizmet sunucusu tarafından üyeleri/çalışanları hesabına ödenen katkı payları işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında değerlendirilirken, bu sözleşmeler için hak kazanma süresi aktarım ile başlar ve buna ilişkin uygulama Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Asgari Hak Kazanma Oranları Tablosu çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yönetmeliğin 7.4. fıkrası kapsamında eksik kalan süreler için yapılacak ödemeler ve ayrı ayrı şirkete aktarılan birikimlerin kazanılmış süre hesabında hangi döneme ait brüt asgari ücret esas alınacaktır? Bu ödemeler için devlet katkısı ödenecek midir?
Söz konusu ödemeler için ilgili (ilk veya ek) aktarımın fiilen şirkete ödendiği tarihte yürürlükte olan aylık brüt asgari ücretin tutarı esas alınır. Bu ödemeler, bireysel emeklilik sistemine aktarılan toplam tutara ilave edilir. Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 7 nci fıkrası uyarınca, aktarım tutarlarına devlet katkısı ödenmemesi nedeniyle, bu ödemeler için de devlet katkısı hesaplanmaz.

Otomatik Katılım

Otomatik Katılım uygulaması kimleri kapsayacak?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecektir.

4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu çerçevede;

- Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren, işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.

- Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Otomatik Katılım uygulamasında ödenecek minimum tutarı ne olacak?

Otomatik katılım sistemine dahil olan çalışanların prime esas kazancının veya emeklilik keseneğine esas aylığının % 3'ü katkı payı olarak kesilecektir. Asgari baz oran olarak belirlenen %3, çalışan veya işveren tarafından değiştirilemez. Örneğin 1.777,50 TL* alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 53,32 TL olacaktır. Çalışan, Otomatik katılım için maaşından daha yüksek oranda kesinti yapılabilmesini talep edebilecektir.

Katılımcılar katkı payı artış ve azalış taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce işverene bildirmekle yükümlüdür. Ücret hesaplaması tamamlandıktan sonra gelen talepler bir sonraki ödeme döneminden itibaren gerçekleştirilir.

* 2017 yılı Asgari Brüt Ücret üzerinden hesaplanmıştır.

Otomatik katılım ile sisteme girenlerden kesinti yapılacak mı?

Sistemde Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz. Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) oranı azami yıllık %0,85 olup Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK) oranı ise azami yıllık %1,09'dur.

Otomatik katılım sisteminde devlet teşviği var mı?

Devletin süreçte üç türlü katkısı olacaktır.

- Mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak devlet, çalışanların maaşlarından kesilen katkı payları için yüzde 25 katkısı verecektir.

- Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap döneminde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL tutarında başlangıç devlet katkısı hesaplanır.

- Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin *%5'i karşılığı ek devlet katkısı olarak ödenir.

* Vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek devlet katkısı ödemesinin iki misli, hak kazanılmayan devlet katkısının tabi olduğu usullere göre genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere iade edilir. Bununla birlikte, iade edilecek hak kazanılmayan devlet katkısı tutarı, çalışanın 10 yıldan önce yıllık gelir sigortasını sonlandırması karşılığında ilgili emeklilik şirketinden alacağı iştira tutarı ile sınırlıdır.

Otomatik Katılım'da ek katkı payı ödemesi yapılabilir mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılmayacaktır.

Otomatik Katılım'da işveren de çalışan gibi katkı yapacak mı ?

Hayır, Otomatik Katılımda sadece çalışanlar katkı payı ödemesi yapacaktır.

Otomatik Katılım uygulamasında katkı payları nasıl ödenecek?

Katkı payı, işveren tarafından en geç ücret ödeme gününü takip eden işgünü, banka aracılığıyla emeklilik şirketince bildirilen tek bir hesaba aktarılır. Aylık işlemlerini Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bilişim sistemleri üzerinden yürüten harcama birimlerinin katkı payları, şirketin aynı hesabına ödenir.

İşveren, maaştan yapılan kesintiyi emeklilik şirketine aktarmazsa ne olacak?

Sistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek en önemli yükümlülüklerden biri, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasıdır. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.

Çalışanın katkı payı ödemeye ara verme hakkı var mı ?

Ara verme MADDE 4- (1) Çalışan, ara verme talebini tercihine göre şirkete veya işverene iletebilir. Ara verme talebinin ulaşmasını takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar ilgisine göre şirket veya işveren, ara verme talebi hakkında diğer tarafı bilgilendirir. Ara verme talebi, en geç talep tarihini izleyen ikinci ücret ödemesinden itibaren çalışanın yeniden katkı payı ödemesi talebine kadar geçen süre veya ara vermeyi talep ettiği süre boyunca uygulanır. (2) Ara verme dönemi için süre kısıtı uygulanmaz. (3) Ücretsiz izin vb. sebeplerle çalışanın ücret almadığı süreler ara verme olarak değerlendirilmez.

Otomatik Katılım'dan ne zaman emekli olunacak? Otomatik Katılım'dan erken çıkış yapıldığında devlet katkısının tamamı alınabilecek mi ?

Mevcut BES’teki şartlar Otomatik Katılım için de geçerlidir. Sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduran katılımcılar, emekliliğe hak kazanacaklardır. Mevcut devlet katkısı hak ediş süreleri, yeni sistemde de aynen geçerlidir. Devlet katkısını hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir:

- İlk üç yıl içinde sistemden çıkıldığı takdirde hak kazanılamamaktadır.

- Üçüncü yılın sonunda %15'i,

- Altıncı yılın sonunda %35'i,

- Onuncu yılın sonunda %60'ı,

- Emekliliğe hak kazanıldığı takdirde tamamı.

Birden fazla Otomatik Katılım sözleşmesi olan katılımcı, birinden emekliliği hak kazanması durumunda hepsini birleştirip emeklilik hakkını kullanabilecektir.

Çalışanın emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılmayı talep etmesi halinde, sözleşmelerinde hesap birleştirme yapabilecektir. Katılımcının aynı veya farklı şirkette otomatik katılım kapsamında kurulan birden fazla sözleşmesi bulunması halinde, çalışanın yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından en eski giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilebilirler. Müsteşarlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkilidir.

Çalışan iş yeri değişikliği yaptığında ne olacak?

Bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen ve işyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışanın bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısı, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunması halinde, yeni işyerindeki plana aktarılır ve çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi ile devlet katkısının hak edilmesine esas süresi yeni işyerindeki planda aynen korunur.

Yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması halinde, önceki işyerinde dâhil olduğu emeklilik planı kapsamında en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde üçü oranında katkı payı ödemeye devam edebilir.

Yeni işyerinin kapsama alınması halinde, çalışan, işvereni tarafından yeni işyeri kapsamındaki emeklilik planına dâhil edilir.

İşyeri değişen çalışanın yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması ve çalışanın katkı payı ödemeye devam etmeyi talep etmemesi durumunda ilgili emeklilik sözleşmesinden ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Çalışan katkı payı ödemeye yönelik talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) mevcut sözleşmesi olan çalışanlar, Otomatik Katılım'a dahil olacak mı?

Evet, Otomatik Katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) mevcut sözleşmesi olan çalışanlar, 1.000 TL başlangıç devlet katkısından yararlanacak mı?

Otomatik Katılım öncesinde BES'i olan katılımcılar 1.000 TL başlangıç devlet katkısından yalnızca Otomatik Katılım planına dahil olmaları ve cayma hakkını kullanmamaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere hak kazanabileceklerdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne önceden dahil olan katılımcılar için Otomatik Katılım'ın avantajları nelerdir?

Katılımcılar, mevcut sözleşmeleri için aldıkları %25 devlet katkısının yanı sıra Otomatik Katılım sözleşmesi için de % 25 devlet katkısı avantajı elde edecektir.

Ayrıca katılımcıların, 2 aylık cayma süresi sonunda otomatik katılım sisteminde kalması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL başlangıç devlet katkısı hak edişi bulunmaktadır.

Emeklilik hakkının kazanılması ve birikimlerin en az 10 yıllık gelir sigortasına aktarılması durumunda ise toplam birikimin %5'i kadar daha ''ek devlet katkısı'' eklenecektir. Ayrıca, başlangıç devlet katkısı ve ödenen ek devlet katkısının limitleri ayrı olarak hesaplanacak ve takip edilecektir.

* İlgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

Otomatik Katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

Otomatik Katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler, Otomatik Katılım kapsamında kurulmamış BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Çalışanlar, sisteme giriş esnasında herhangi bir fon tercihi bulunmazsa katkı payların hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

Katkı payı iki aylık cayma süresinde, ilgisine göre çalışan veya işverence tercih edilen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir. Emeklilik şirketi, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma süresini dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri takip eden on ay boyunca ilgili başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilmeye devam eder. Bir yılını dolduran ve fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri başlangıçtaki faizli-faizsiz fon tercihlerine göre standart fonda yatırıma yönlendirilir.

Çalışan cayma süresinin tamamlanmasını müteakip başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılma talebinde bulunabilir. Bu çalışanlara sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, risk profil anketi sunulur, katkı payı ve birikim çalışanın tercihi doğrultusunda yatırıma yönlendirilir.

Fon dağılım değişikliği hakkı çalışana aittir, ancak tercih etmeleri halinde bu hak portföy yönetim şirketine devredilebilir. Söz konusu talep portföy yönetim şirketine iletilmek üzere şirkete yapılır.

Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni ile birden fazla emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

Çalışanın her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (maaşın %25'i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Çalışan işsiz kaldığında otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse, bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır. Katılımcı işten ayrıldıktan sonra Otomatik Katılım sözleşmesine ödeme yapmaya devam etmek isterse en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde üçü oranında kendisi katkı payı ödemeye devam edebilir.

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası nedir?

Hayat sigortası, kişinin tasarruflarının bir kısmını prim olarak değerlendirilerek hayatında meydana gelebilecek ölüm, kaza sonucu ölüm, hastalık sonucu ölüm, kaza sonucu maluliyet vb. olaylarda ailesine destek sağlamaktır.

Teminatları nelerdir?

Hayat sigortası, vefat ve maluliyet teminatlarından oluşur.

Teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmakta mıdır?

Hayat sigortası yaptırdıktan sonra teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmamaktadır, hayat sigortası yaptırılırken ek teminat seçebilir; kaza/hastalık sonucu maluliyet, kaza/hastalık sonucu tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar gibi ek teminatlar da seçebilir.

Vergi avantajı var mıdır?

Gelir Vergisi Avantajı

Gelir vergisi ödemekle yükümlü iseniz, kendiniz, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerini, gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz.

Böylece hem geleceğinizi güvence altına almış olursunuz hem de hayat sigortanız için ödeyeceğiniz primin maliyetini azaltmış olursunuz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Hayat sigortaların covid-19 kapsam dahilinde midir?

Poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde covid-19 kapsam dahilindedir.

Poliçe Bilgilerine Nasıl Ulaşabilirim?

Eğer poliçe bilgilerinize internet üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız; internet sitemizde (www.turkiyehayatemeklilik.com.tr) yer alan Bireysel internet Şubesi’ne giriş yaparak; Hayat menüsü aracılığıyla Poliçe Bilgilerinize güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Türkiye Hayat Emeklilik Ürünlerini nereden satın alabilirim?
  • Türkiye Hayat ve Emeklilik Acenteleri, Ziraat Bankası Şubeleri, Halkbank Şubeleri, Vakıfbank Şubeleri

Ferdi Kaza Sigortası

FK sigortası nedir?

Kişinin bir kaza nedeniyle ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda kişinin hayat kalması halinde kendisini, ölümü halinde ise yakınlarını güvenceye almasıdır.

Teminatları nelerdir?

Ana teminatları kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu tedavi masraflarını içerir. Bunun dışında ürünlerimizde yer alan teminatlar ek olarak seçilebilmektedir.

Teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmakta mıdır?

Ferdi Kaza sigortası yaptırdıktan sonra teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmamaktadır, ferdi kaza sigortası yaptırılırken ek teminat seçebilir; kaza/hastalık sonucu maluliyet, kaza/hastalık sonucu tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar gibi ek teminatlar da seçebilir.